REGULAMIN KONKURSU "30 aplikacji na 30 lat"Artykuł 1


Postanowienia ogólne

1. Firma Belse Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szyprów 17 w Bielsku–Białej (43–382), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000147087

reprezentowana przez: Wiesław Kuczek - prezes zarządu

zwana dalej Organizatorem Konkursu - ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą „30 aplikacji na 30 lat”, zwany dalej Konkursem.

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu, zaś postanowienia Regulaminu są wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.

3. Konkurs trwa od dnia 15 czerwca 2022 do dnia 5 sierpnia 2022 r.

4. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w drukowanym wydaniu specjalnym biuletynu KOMPAS.

5. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora Konkursu na każde żądanie Uczestników Konkursu

Artykuł 2


Uczestnicy

1. Prawo do udziału w Konkursie mają osoby (Klienci Belse), którzy imiennie otrzymają drukowane wydanie specjalne biuletynu KOMPAS, zaakceptują Regulamin konkursu, uzupełnią formularz o dane tj. imię, nazwisko, firma oraz adres email, a następnie zagłosują na jedną wybraną aplikację – zastosowanie.

Artykuł 3


Zasady Konkursu

1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2, zwane dalej Uczestnikami Konkursu muszą w okresie trwania Konkursu zarejestrować się w witrynie www.belse.com.pl/konkurs wypełniając formularz z danymi, a następnie wskazać jedną wybraną przez siebie aplikację – zastosowanie.

2. Poprzez rejestrację na stronie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) podane informacje są autentyczne
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu na potrzeby wysyłki informacji marketingowych pocztą elektroniczną oraz związane z obsługą konkursu.

3. Każdy Uczestnik Konkursu może zagłosować tylko raz.

4. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.

5. Rejestracja i podanie danych w profilu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i potwierdza, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki uprawniające do udziału w Konkursie.

6. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie te osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu.

7. Organizator ma prawo skrócić lub przedłużyć czas trwania Konkursu lub jego części bez podania przyczyny.

Artykuł 4


Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy spełnią warunki określone niniejszym regulaminem oraz wykonają zadanie opisane w art. 3 niniejszego regulaminu, zostanie wyłonionych w drodze losowania 35 Laureatów Konkursu.

2. Losowanie odbędzie się w siedzibie Organizatora dnia 8 sierpnia 2022r. o godzinie 10:00. Losowanie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym. Wszyscy biorący udział w losowaniu otrzymają link do transmisji.

3. Laureaci Konkursu w drodze losowania otrzymają Nagrody (jedna nagroda dla jednej osoby) w postaci:
a) Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi – jedna osoba
b) Głośnik bluetooth JBL – dwie osoby
c) Uchwyt samochodowy z ładowarką indukcyjną – 3 osoby
d) Zestaw narzędzi – 4 osoby
e) Odkurzacz Samochodowy Black Decker – 5 osób
f) Limitowany zestaw gadżetów Belse – 25 osób

4. Wyniki Konkursu będą opublikowane podczas transmisji z losowania nagród 8 sierpnia 2022 oraz zostaną wysłane do wszystkich uczestników na adres mailowy podany przy rejestracji w Konkursie.

5. Z Laureatami Konkursu Organizator Konkursu skontaktuje się aby potwierdzić uzyskanie określonej Nagrody za pomocą e–maila wysłanego na adres podany przez Uczestnika Konkursu w formularzu.

6. Laureat nagrody jest zobowiązany podać adres do wysyłki nagrody do 7 dni roboczych od otrzymania informacji o przyznaniu nagrody.

7. Jeśli Laureat nagrody nie poda adresu do wysyłki nagrody zgodnie we wskazanym terminie w pkt. 6 lub nie odbierze wysłanej nagrody, wówczas nagrody przechodzą na rzecz Organizatora Konkursu.

8. Jedynie Laureat Konkursu ma prawo uzyskać nagrodę.

9. Laureat Konkursu nie ma prawa żądać wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.

Artykuł 5


Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Belse Sp. z o.o. w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu bezpośrednio do siedziby lub listem poleconym (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego po zalogowaniu do witryny

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny) oraz powód reklamacji.

4. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od daty ich wpływu.

5. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia zakończenia z zastrzeżeniem, że jego postanowienia w odpowiednim zakresie będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

Artykuł 6


Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Regulaminem zamieszczonym i zaakceptowanym przez uczestników w witrynie belse.com.pl

3. Organizator Konkursu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawy oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Laureata Konkursu skutkuje odmową przyznania prawa do Nagrody lub odmową jej wydania.